Визначте відповідність між назвами органел та їхніми біологічними функціями?

Биология | 10 - 11 классы

Визначте відповідність між назвами органел та їхніми біологічними функціями.

1 Гранулярна ендоплазматична сітка 2 Агранулярна ендоплазматична сітка 3 Лізосоми 4 Вакуолі а)системасинтезу й транспорту вуглеводів і ліпідів б)органелі, які здатні розщеплювати білки, жири, вуглеводи г)система синтезу й транспорту білків д)резервуари води й розчиненних у ній сполук, підтримують тургорний тиск.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Fznaniya 28 мая 2018 г., 02:56:13

1. г

2.

А

3. б

4.

Д

шероховатая эпс - белки

гладкая эпс - липиды

лизосомы - внутриклеточное пищеварение

вакуоли - тургор.

XxXSashkaXxX 6 окт. 2018 г., 10:23:47 | 10 - 11 классы

Ядро, лізосоми, мітохондрії, апарат Гольджі, ендоплазматическая сітка, джгутики, пластиди, центріолі?

Ядро, лізосоми, мітохондрії, апарат Гольджі, ендоплазматическая сітка, джгутики, пластиди, центріолі.

Виписати одномембрамнні органели.

Alsolo739 16 июл. 2018 г., 01:15:31 | 10 - 11 классы

Решите пожалуйста?

Решите пожалуйста.

І рівень

(виберіть із запропонованих відповідей правильну) :

1.

Плазматична мембрана здебільшого складається з : а) білків і вуглеводів ; б) вуглеводів і ліпідів ; в) білків і ліпідів ; г) ліпідів і мінеральних солей ; ґ) білків і мінеральних солей.

2. До фагоцитозу здатні клітини : а) бактерій ; б) грибів ; в) рослин ; г) тварин.

3. Глікокалікс є у клітин : а) бактерій ; б) грибів ; в) рослин ; г) тварин.

4. Певний ступінь автономії в клітині притаманний : а) лізосо - мам ; б) комплексу Гольджі ; в) мітохондріям ; г) ендоплазматичній сітці ; ґ) хлоропластам.

5. Внутрішній тиск у одноклітинних організмах регулюють : а) травні вакуолі ; б) лізосоми ; в) клітинний центр ; г) рибосоми ; ґ) скоротливі вакуолі.

6. Структурні компоненти, з яких складаються рибосоми, формуються в : а) ендоплазматичній сітці ; б) ядрі ; в) комплексі Гольджі ; г) цитоплазмі ; ґ) клітинному центрі.

7. До складу рибосом входить : а) іРНК ; б) тРНК ; в) рРНК ; г) ДНК.

8. Хромосоми переважно складаються з : а) білків і ліпідів ; б) білків і ДНК ; в) білків і РНК ; г) вуглеводів і ДНК ; ґ) ліпідів і РНК.

9. Мейоз складається з послідовних поділів : а) двох ; б) трьох ; в) чотирьох ; г) одного.

10. Кон'югація хромосом відбувається під час : а) мітотичного поділу ; б) першого мейотичного поділу ; в) другого мейотичного поділу ; г) дозрівання статевих клітин.

11. Віруси належать до : а) прокаріотів ; б) еукаріотів ; в) неклітинних форм життя.

12. До складу вірусних частинок входить : а) лише ДНК ; б) лише РНК ; в) або ДНК, або РНК ; г) одночасно і ДНК, і РНК ; ґ) лише білки.

II та III рівні

(виберіть із запропонованих відповідей одну чи кілька правильних) :

1.

Центріолі входять до складу : а) псевдоподій ; б) джгутиків ;

в) війок ; г) цитоскелета ; ґ) клітинного центру.

2. Синтез АТФ у клітині здійснюють : а) рибосоми ; б) комплекс Гольджі ; в) мітохондрії ; г) ендоплазматична сітка ; ґ) ядерця ; д)хлоропласти.

3. У процесі біосинтезу білків беруть участь : а) зерниста ендоплазматична сітка ; б) незерниста ендоплазматична сітка ;

в) комплекс Гольджі ; г) рибосоми ; ґ) мітохондрії ; д) клітинний центр.

4. Транспорт речовин через мембрану забезпечує різниця концентрацій в клітині й у позаклітинному середовищі іонів : а) каль - цію та калію ; б) натрію та хлору ; в) калію та натрію ;

г) калію та феруму ; ґ) магнію та натрію.

5. Пелікула притаманна клітинам : а) бактерій ; б) рослин ;

в) грибів ; г) тварин ; ґ) вірусів.

6. ДНК у клітині міститься в : а) рибосомах ; б) ядрі ; в) лізосомах ; г) хлоропластах ; ґ) мітохондріях ; д) клітинному центрі.

7. Скоротливі вакуолі утворюються з елементів : а) ендоплазматичної сітки ; б) комплексу Гольджі ; в) клітинного центру ;

г) мітохондрій ; ґ) ядерець.

8. Молекула ДНК у клітині подвоюється під час : а) профази ; б) метафази ; в) телофази ; г) анафази ; ґ) інтерфази.

9. Гомологічні хромосоми розходяться під час : а) анафази І мейотичного поділу ; б) телофази мітозу ; в) інтерфази ; г) анафази Іі мейозу ; ґ) метафази І мейотичного поділу.

10. До двомембранних органел належать : а) рибосоми ; б) мітохондрії ; в) лізосоми ; г) хлоропласти ; ґ) вакуолі ; д) ядерце.

JuliaRoberts 21 дек. 2018 г., 04:52:29 | 10 - 11 классы

Для якої еукаріотичної органели характерна наявність у молодій клітині багатьох дрібних, а в старій клітині — однієї великої органели?

Для якої еукаріотичної органели характерна наявність у молодій клітині багатьох дрібних, а в старій клітині — однієї великої органели?

А лізосоми Б вакуолі В мікротрубочки Г рибосоми.

Viktoriakhando 7 мая 2018 г., 00:44:26 | 5 - 9 классы

Які функції виконують скоротливі вакуолі, чому ці органели мають таку назву?

Які функції виконують скоротливі вакуолі, чому ці органели мають таку назву?

Emeralad 26 янв. 2018 г., 02:47:19 | 5 - 9 классы

Функцію каталізаторів хімічних реакцій в клітині виконують А білки Б жири В вуглеводи Г нуклеїнові кислоти?

Функцію каталізаторів хімічних реакцій в клітині виконують А білки Б жири В вуглеводи Г нуклеїнові кислоти.

Lerka2002ev 1 авг. 2018 г., 00:43:57 | 5 - 9 классы

Помогите 1?

Помогите 1.

Укажіть назву процесу відновлення природної структури білка після її пору - шення : а) деструкція ; б) денатурація ; в) ренатурація ; г) біосинтез.

2. Назвіть сполуки, розчинні у воді : а) віск ; б) глюкоза ; в) крохмаль ; г) кератин.

3. Укажіть сполуки, при розщепленні яких виділяється найбільше енергії : а) ліпіди ; б) вуглеводи ; в) білки ; г) нуклеїнові кислоти.

4. Назвіть сполуку, яка передає спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білків : а) ДНК ; б) іРНК ; в) рРНК ; г) тРНК.

5. Визначте природу антитіл : а) білкова ; б) ліпідна ; в) вуглеводна ; г) видозмінені нуклеїнові кислоти.

6. Визначте, чим зумовлена сигнальна функція білків : а) їхньою здатністю до деструкції ; б) їхньою здатністю до денатурації та ренатурації ; в) їхньою здатністю до утворення тимчасових комплексів з іншими сполуками ; г) їхньою здатністю до роз - щеплення без участі кисню.

7. Визначте, як амінокислотні залишки сполучаються в поліпептидний ланцюг : а) завдяки водневим зв’язкам ; б) завдяки ковалентним зв’язкам ; в) завдяки гідро - фобним взаємодіям ; г) завдяки йонним взаємодіям.

8. Укажіть, який вигляд має вторинна структура білків : а) глобула ; б) декілька спо - лучених між собою білкових молекул ; в) спіраль ; г) ланцюг амінокислотних залишків.

9. Зазначте сполуку, до складу якої входить нуклеотид тимін : а) іРНК ; б) ДНК ; в) рРНК ; г) тРНК.

ІІ. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ 1.

Назвіть сполуки, які належать до біополімерів : а) глюкоза ; б) іРНК ; в) жири ; г) фер менти.

2. Укажіть сполуки, до складу яких входить нуклеотид з урацилом : а) білки ; б) іРНК ; в) тРНК ; г) ДНК.

3. Зазначте сполуки, які в клітині виконують енергетичну функцію : а) вода ; б) вуглеводи ; в) мінеральні солі ; г) ліпіди.

4. Укажіть, чим визначається активність складних ферментів : а) їхнім розташу - ванням у клітині ; б) кількістю амінокислотних залишків ; в) їхньою просторовою структурою ; г) наявністю небілкової частини.

5. Визначте, які сполуки можуть слугувати складовою частиною складних фер - ментів : а) вітаміни ; б) моносахариди ; в) нуклеотиди ; г) йони металів.

6. Укажіть структури, до складу яких входять білки : а) клітинні мембрани ; б) клітинні стінки рослин ; в) сухожилки ; г) клітинні стінки грибів.

Katemurr1Ангел 29 авг. 2018 г., 01:21:26 | 5 - 9 классы

Установіть відповідність між органелами та їх будовою : 1?

Установіть відповідність між органелами та їх будовою : 1.

Ендоплазматична сітка 2.

Вакуолі Б.

3. Лізосоми 4.

Комплекс Гольджі А.

Немембранні, складаються з двохсубодініць : великої та малої ; Б.

Міхурці, заповнені гідролітичними ферментами ; В.

Група цистерн і мішечків, зосереджених поблизу ядра ; Г.

Одномембранна порожніна, заповнена клітинним соком ; Д.

Система порожнин і каналів ; пронизує гіалоплазму.

Electricgeneral 3 дек. 2018 г., 14:16:08 | 10 - 11 классы

Мембраны и каналы гладкой (агранулярной) ЭПС осуществляют синтез и транспорт ?

Мембраны и каналы гладкой (агранулярной) ЭПС осуществляют синтез и транспорт .

Ivanslobodyani 2 мар. 2018 г., 05:29:46 | 5 - 9 классы

Помогите, пожалуйста 1?

Помогите, пожалуйста 1.

Холестерин - це сполука, яка а) не синтезується клітинами печінки б) не надходить разом із їжею в) не є шкідливою навіть у великій кількості 2.

Поверхню плодів сливи вкривають : а) воски б) стероїди в) жири) 3.

До біологічно активних речовин належать : а) білки б) вуглеводи в) ферменти.

35731 11 окт. 2018 г., 13:08:36 | 5 - 9 классы

Як структура фосфоліпідів пов язана з їхніми біологічними функціями?

Як структура фосфоліпідів пов язана з їхніми біологічними функціями.

На этой странице вы найдете ответ на вопрос Визначте відповідність між назвами органел та їхніми біологічними функціями?. Вопрос соответствует категории Биология и уровню подготовки учащихся 10 - 11 классов классов. Если ответ полностью не удовлетворяет критериям поиска, ниже можно ознакомиться с вариантами ответов других посетителей страницы или обсудить с ними интересующую тему. Здесь также можно воспользоваться «умным поиском», который покажет аналогичные вопросы в этой категории. Если ни один из предложенных ответов не подходит, попробуйте самостоятельно сформулировать вопрос иначе, нажав кнопку вверху страницы.