Установіть відповідність між органелами та їх будовою : 1?

Биология | 5 - 9 классы

Установіть відповідність між органелами та їх будовою : 1.

Ендоплазматична сітка 2.

Вакуолі Б.

3. Лізосоми 4.

Комплекс Гольджі А.

Немембранні, складаються з двохсубодініць : великої та малої ; Б.

Міхурці, заповнені гідролітичними ферментами ; В.

Група цистерн і мішечків, зосереджених поблизу ядра ; Г.

Одномембранна порожніна, заповнена клітинним соком ; Д.

Система порожнин і каналів ; пронизує гіалоплазму.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
IENGLANDI 29 авг. 2018 г., 01:21:28

1. Ендоплазматична сітка В

2.

Вакуолі Г.

3. Лізосоми Б

4.

Комплекс Гольджі Д.

XxXSashkaXxX 6 окт. 2018 г., 10:23:47 | 10 - 11 классы

Ядро, лізосоми, мітохондрії, апарат Гольджі, ендоплазматическая сітка, джгутики, пластиди, центріолі?

Ядро, лізосоми, мітохондрії, апарат Гольджі, ендоплазматическая сітка, джгутики, пластиди, центріолі.

Виписати одномембрамнні органели.

ЕдинорогРадуга 4 окт. 2018 г., 23:31:02 | 10 - 11 классы

3. Які органели є тільки в клітинах рослин : А?

3. Які органели є тільки в клітинах рослин : А.

Мітохондрії Б.

Комплекс Гольджі В.

Пластида Г.

ЕРС.

Alsolo739 16 июл. 2018 г., 01:15:31 | 10 - 11 классы

Решите пожалуйста?

Решите пожалуйста.

І рівень

(виберіть із запропонованих відповідей правильну) :

1.

Плазматична мембрана здебільшого складається з : а) білків і вуглеводів ; б) вуглеводів і ліпідів ; в) білків і ліпідів ; г) ліпідів і мінеральних солей ; ґ) білків і мінеральних солей.

2. До фагоцитозу здатні клітини : а) бактерій ; б) грибів ; в) рослин ; г) тварин.

3. Глікокалікс є у клітин : а) бактерій ; б) грибів ; в) рослин ; г) тварин.

4. Певний ступінь автономії в клітині притаманний : а) лізосо - мам ; б) комплексу Гольджі ; в) мітохондріям ; г) ендоплазматичній сітці ; ґ) хлоропластам.

5. Внутрішній тиск у одноклітинних організмах регулюють : а) травні вакуолі ; б) лізосоми ; в) клітинний центр ; г) рибосоми ; ґ) скоротливі вакуолі.

6. Структурні компоненти, з яких складаються рибосоми, формуються в : а) ендоплазматичній сітці ; б) ядрі ; в) комплексі Гольджі ; г) цитоплазмі ; ґ) клітинному центрі.

7. До складу рибосом входить : а) іРНК ; б) тРНК ; в) рРНК ; г) ДНК.

8. Хромосоми переважно складаються з : а) білків і ліпідів ; б) білків і ДНК ; в) білків і РНК ; г) вуглеводів і ДНК ; ґ) ліпідів і РНК.

9. Мейоз складається з послідовних поділів : а) двох ; б) трьох ; в) чотирьох ; г) одного.

10. Кон'югація хромосом відбувається під час : а) мітотичного поділу ; б) першого мейотичного поділу ; в) другого мейотичного поділу ; г) дозрівання статевих клітин.

11. Віруси належать до : а) прокаріотів ; б) еукаріотів ; в) неклітинних форм життя.

12. До складу вірусних частинок входить : а) лише ДНК ; б) лише РНК ; в) або ДНК, або РНК ; г) одночасно і ДНК, і РНК ; ґ) лише білки.

II та III рівні

(виберіть із запропонованих відповідей одну чи кілька правильних) :

1.

Центріолі входять до складу : а) псевдоподій ; б) джгутиків ;

в) війок ; г) цитоскелета ; ґ) клітинного центру.

2. Синтез АТФ у клітині здійснюють : а) рибосоми ; б) комплекс Гольджі ; в) мітохондрії ; г) ендоплазматична сітка ; ґ) ядерця ; д)хлоропласти.

3. У процесі біосинтезу білків беруть участь : а) зерниста ендоплазматична сітка ; б) незерниста ендоплазматична сітка ;

в) комплекс Гольджі ; г) рибосоми ; ґ) мітохондрії ; д) клітинний центр.

4. Транспорт речовин через мембрану забезпечує різниця концентрацій в клітині й у позаклітинному середовищі іонів : а) каль - цію та калію ; б) натрію та хлору ; в) калію та натрію ;

г) калію та феруму ; ґ) магнію та натрію.

5. Пелікула притаманна клітинам : а) бактерій ; б) рослин ;

в) грибів ; г) тварин ; ґ) вірусів.

6. ДНК у клітині міститься в : а) рибосомах ; б) ядрі ; в) лізосомах ; г) хлоропластах ; ґ) мітохондріях ; д) клітинному центрі.

7. Скоротливі вакуолі утворюються з елементів : а) ендоплазматичної сітки ; б) комплексу Гольджі ; в) клітинного центру ;

г) мітохондрій ; ґ) ядерець.

8. Молекула ДНК у клітині подвоюється під час : а) профази ; б) метафази ; в) телофази ; г) анафази ; ґ) інтерфази.

9. Гомологічні хромосоми розходяться під час : а) анафази І мейотичного поділу ; б) телофази мітозу ; в) інтерфази ; г) анафази Іі мейозу ; ґ) метафази І мейотичного поділу.

10. До двомембранних органел належать : а) рибосоми ; б) мітохондрії ; в) лізосоми ; г) хлоропласти ; ґ) вакуолі ; д) ядерце.

JuliaRoberts 21 дек. 2018 г., 04:52:29 | 10 - 11 классы

Для якої еукаріотичної органели характерна наявність у молодій клітині багатьох дрібних, а в старій клітині — однієї великої органели?

Для якої еукаріотичної органели характерна наявність у молодій клітині багатьох дрібних, а в старій клітині — однієї великої органели?

А лізосоми Б вакуолі В мікротрубочки Г рибосоми.

Blackberry9 28 мая 2018 г., 02:56:08 | 10 - 11 классы

Визначте відповідність між назвами органел та їхніми біологічними функціями?

Визначте відповідність між назвами органел та їхніми біологічними функціями.

1 Гранулярна ендоплазматична сітка 2 Агранулярна ендоплазматична сітка 3 Лізосоми 4 Вакуолі а)системасинтезу й транспорту вуглеводів і ліпідів б)органелі, які здатні розщеплювати білки, жири, вуглеводи г)система синтезу й транспорту білків д)резервуари води й розчиненних у ній сполук, підтримують тургорний тиск.

Evgen20001 27 авг. 2018 г., 05:43:27 | 5 - 9 классы

Якої органели немає у тваринної клітини?

Якої органели немає у тваринної клітини?

А) мітохондрія

Б) ЕПС

В) хлоропласт

Г) комплекс Гольджі

Допоможіть)).

Марк20021 31 июл. 2018 г., 01:16:53 | 10 - 11 классы

Клітинна органела , що бере безпосередню участь в утворенні оболонок ядра ?

Клітинна органела , що бере безпосередню участь в утворенні оболонок ядра :

Ulichka1 18 сент. 2018 г., 08:09:21 | 10 - 11 классы

Вакуолі рослинних клітин утворюються?

Вакуолі рослинних клітин утворюються.

Reventon 20 июн. 2018 г., 20:39:38 | 5 - 9 классы

Будова вакуолі і функції?

Будова вакуолі і функції.

Lenok2017 13 авг. 2018 г., 06:43:41 | 5 - 9 классы

Сукупність клітин та міжклітинної речовини, що мають схожу будову, походження й виконують спільні функції, називають : а) органом в) тканиною б) системою органів г) органелою?

Сукупність клітин та міжклітинної речовини, що мають схожу будову, походження й виконують спільні функції, називають : а) органом в) тканиною б) системою органів г) органелою.

Вы зашли на страницу вопроса Установіть відповідність між органелами та їх будовою : 1?, который относится к категории Биология. По уровню сложности вопрос соответствует учебной программе для учащихся 5 - 9 классов. В этой же категории вы найдете ответ и на другие, похожие вопросы по теме, найти который можно с помощью автоматической системы «умный поиск». Интересную информацию можно найти в комментариях-ответах пользователей, с которыми есть обратная связь для обсуждения темы. Если предложенные варианты ответов не удовлетворяют, создайте свой вариант запроса в верхней строке.