1 - 4 классы - Биология - Вопросы и ответы

KathrinStuart 21 июн. 2024 г., 22:02:14 | 1 - 4 классы

Где больше межклетников?

Где больше межклетников?

У столбчатого мезофилла или у губчатого мезофилла.

​.

Кастрюлякартошки 21 июн. 2024 г., 04:19:14 | 1 - 4 классы

Довгі відростки що відходять від нейронів розташованих у головному і спинному мозку це а) нервові вузли б) нервові волокнав)сіра речовинаг)біла речовина​?

Довгі відростки що відходять від нейронів розташованих у головному і спинному мозку це а) нервові вузли б) нервові волокна

в)сіра речовина

г)біла речовина​.

Galina198686 21 июн. 2024 г., 01:08:15 | 1 - 4 классы

На рисунке представлен световой микроскоппомогите пожалуйста ​?

На рисунке представлен световой микроскоп

помогите пожалуйста ​.

NanaPak 20 июн. 2024 г., 22:10:37 | 1 - 4 классы

В чем заключается физиологическая адаптация у ежа?

В чем заключается физиологическая адаптация у ежа?

Irasemenova19 20 июн. 2024 г., 11:17:51 | 1 - 4 классы

Очень срочно?

Очень срочно!

Пожалуйста даю 50 баллов!

​.

Alishbaeva9e 19 июн. 2024 г., 05:34:38 | 1 - 4 классы

В чем проявляется усложнение мохообразных в процессе эволюции?

В чем проявляется усложнение мохообразных в процессе эволюции?

Zoryana29 19 июн. 2024 г., 05:33:32 | 1 - 4 классы

Как понимаем слова будешем?

Как понимаем слова будешем.

Kirillkajo 18 июн. 2024 г., 23:46:46 | 1 - 4 классы

Помогите срочно?

Помогите срочно!

5 класс ​.

NATAAkeVikthf 18 июн. 2024 г., 15:36:46 | 1 - 4 классы

Дайте полный, развернутый ответ?

Дайте полный, развернутый ответ.

Какую роль играют животные в природе и жизни человека?

Gorunov1999 14 июн. 2024 г., 18:28:27 | 1 - 4 классы

Сколько видов растений вы зна - ете?

Сколько видов растений вы зна - ете?

Назовите известные вам виДЫ животных.

Сколько видов живых организмов существует на Земле?

Подсчитайте количество видов жи - вых организмов.

Дам балы ​.

Stastasuch 12 июн. 2024 г., 15:56:25 | 1 - 4 классы

Какие отношения складываются между близко растущими осины и клена в искусственной экосистеме?

Какие отношения складываются между близко растущими осины и клена в искусственной экосистеме?

Помогите !

Катя1139 12 июн. 2024 г., 06:53:42 | 1 - 4 классы

1. Ділянка молекули ДНК, на якій закодована інформація про певну ознаку організму, - цеА генотипБ геномВ інтронГ ген2?

1. Ділянка молекули ДНК, на якій закодована інформація про певну ознаку організму, - це

А генотип

Б геном

В інтрон

Г ген

2.

Процес синтезу молекули білка називається

А транскрипцією

Б трансляцією

В реплікацією

Г репарацією

3.

Молекула ДНК містить триплет АГЦ.

Який триплет буде йому комплементарним у молекулі РНК?

А ТЦГ

Б УГЦ

В УЦГ

Г ТГЦ

4.

Який процес зображено на рисунку?

А транскрипцію

Б трансляцію

В реплікацію

Г репарацію

5.

Укажіть органелу, яка забезпечує синтез поліпептидного ланцюга.

А лізосома

Б рибосома

В вакуоля

Г комплекс Гольджі

6.

Парні хроматиди, що утворюють хромосому, розділяються й починають рухатися до різних полюсів клітини в період мітозу, який називається

А профазою

Б метафазою

В анафазою

Г телофазою

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7.

Проаналізуйте твердження щодо геномів прокаріотичної та еукаріотичної клітин.

І. Геном прокаріотичної клітини містить більшу кількість генів, ніж еукаріотичної.

ІІ. У геномі людини 97 % ДНК не містить інформації про будову білків або РНК.

Які з них є правильними?

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні

Г обидва неправильні

8.

Укажіть правильну послідовність процесів реалізації спадкової інформації організму.

А 1 - 2 - 3 - 4

Б 3 - 1 - 2 - 1

В 2 - 4 - 1 - 3

Г 3 - 2 - 1 - 4

9.

Прочитайте опис : «Унаслідок мейозу в людини утворюються (1) клітини, що мають (2) набір хромосом».

Замість цифр необхідно вписати слова.

Виберіть правильний варіант.

А 1 - дві

Б 1 - дві

В 1 - чотири

Г 1 - чотири

2 - гаплоїдний

2 - диплоїдний

2 - гаплоїдний

2 - диплоїдний

Тестове завдання з коротким описом (3 бали)

10.

Схарактеризуйте процес транскрипції за наведеними ознаками.

Місце, де відбувається

1 ядро

2 комплекс Гольджі

3 ендоплазматична сітка

Обов'язковим фактором є наявність

1 ДНК

2 тРНК

3 рибосом

Забезпечує синтез молекули

1 ДНК

2 мРНК

3 білка

Дайте відповідь на вибране вами завдання

1.

Поясніть значення принципу коплементарності для реалізації спадкової інформації.

2. Схарактеризуйте властивості генетичного коду.

Baevatv 11 июн. 2024 г., 07:33:36 | 1 - 4 классы

Зробити НЕ ВЕЛИКИЙ конспект по біології на тему : Покритонасінні (Квіткові)?

Зробити НЕ ВЕЛИКИЙ конспект по біології на тему : Покритонасінні (Квіткові).

Дводольні та однодольні рослини.

Nastia06102004 11 июн. 2024 г., 03:00:00 | 1 - 4 классы

3anos y el perIIo my TERIERTPU INTEN​?

3anos y el per

IIo my TERIER

TPU INTEN​.

Окс66 10 июн. 2024 г., 17:30:52 | 1 - 4 классы

Как происходит процесс прививания почки одного растения к другому?

Как происходит процесс прививания почки одного растения к другому?

Ну, например :

Почку яблони привили к грушевому дереву, и почка выросла.

Нужно описать, как мы привили почку яблони и стволу грушевого дерева.

ПЛИИИЗ!

НА ЗАВТРА!

СРО~ЧНО!

Дин20021 10 июн. 2024 г., 07:29:36 | 1 - 4 классы

Помогите пожалуйста2?

Помогите пожалуйста

2.

Какой тип отношений существует между обитающими в одной экосистеме лисицей и грызунами?

1) хищничество 2) конкуренция 3) нейтрализм 4) симбиоз

3.

К абиотическим факторам среды относят 1) действие магнитного поля Земли 2) конкуренцию между особями за свет 3) уничтожение вредителей пестицидами 4) внесение в почву минеральных удобрений

4.

Укажите пример биотического фактора.

1) ультрафиолетовое излучение 2) влажность почвы 3) деятельность почвенных бактерий 4) наличие кислорода в атмосфере

5.

Реакцию организмов на изменение длины светового дня называют

1) раздражимостью

2) фотопериодизмом

3) фототропизмом

4) инстинктом

6.

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

К естественным биогеоценозам относят 1) болото 2) дубраву 3) ельник 4) огород 5) пастбище 6) Сад

7.

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Биотическое взаимодействие «паразит –– хозяин» характерно для 1) гриба подберёзовика и берёзы 2) печёночного сосальщика и коровы 3) клубеньковых бактерий и гороха 4) кишечных целлюлозоразрушающих бактерий и кролика 5) блох и кошки 6) бычьего цепня и человека

8.

Установите соответствие между организмами и функциональной группой в экосистеме, которую он составляет ОРГАНИЗМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ЭКОСИСТЕМЕ

А) пеницилл

Б) северный олень

В) можжевельник обыкновенный

Г) цианобактерия

Д) железобактерия

Е) дрозд - рябинник 1) продуценты

2) консументы

3) редуценты

9.

Установите соответствие между биологическим процессом и функцией живого вещества, которую он иллюстрирует.

ПРОЦЕСС ФУНКЦИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА

А) накопление кремния в вегетативных органах хвощей 1) концентрационная

Б) участие кислорода в процессе дыхания 2) окислительно - восстановительная

В) отложение кальция в скелетах животных

Г) образование углекислого газа в энергетическом обмене глюкозы

Д) превращение атмосферного азота в нитраты клубеньковыми бактериями

10.

Установите соответствие между характеристикой и экологическим фактором.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

А) распашка целинных земель

Б) создание оросительных каналов

В) образование озоновых дыр за счёт воздействия фреонов

Г) влияние паразита на организм хозяина

Д) взаимоотношения хищника и жертвы

Е) взаимовлияние гифов гриба и цианобактерий в лишайнике 1) биотический

2) антропогенный

11.

Установите соответствие между характеристикой экосистемы и видом, к которому её относят.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД ЭКОСИСТЕМЫ

А) замкнутый круговорот веществ

Б) действие естественного и искусственного отбора

В) преобладание культурных растений

Г) большое видовое разнообразие

Д) разветвлённые сети питания 1) биогеоценоз

2) агробиоценоз.

Ilskr 9 июн. 2024 г., 22:37:25 | 1 - 4 классы

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их принадлежностью к царству живой природы (3 балла)?

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их принадлежностью к царству живой природы (3 балла).

Царство живой природы :

1) грибы 2) Животные

Особенность жизнедеятельности

А) Питаются путём заглатывания пищевых частиц

Б) Неограниченный рост у большинства организмов

В) Активное передвижение

Г) Питаются путём всасывания веществ

Д) Имеют в клетке хлорофилл.

Yulia12345678910 7 июн. 2024 г., 17:13:51 | 1 - 4 классы

Что такое тростник?

Что такое тростник?

​.

Zhanibekova0000 7 июн. 2024 г., 09:34:44 | 1 - 4 классы

Який відділ головного мозку хребетних здійснює рефлекторну регуляцію дихання, травлення, транспорту речовин, серцевої діяльності?

Який відділ головного мозку хребетних здійснює рефлекторну регуляцію дихання, травлення, транспорту речовин, серцевої діяльності.

Мики2016 4 июн. 2024 г., 06:44:27 | 1 - 4 классы

Рассмотреть строение высших грибов – шляпочных?

Рассмотреть строение высших грибов – шляпочных.

Какое строение они имеют, на какие 2 группы делятся.

Как размножаются шляпочные грибы.

Зарисовать.